Informace pro cestující - Práva cestujících

Informace o právech cestujících dle Nařízení Evropské komise č. 261/2004

Přehled manipulačních poplatků

S účinností od 17.2.2005 vstoupilo v platnost Nařízení Evropské komise č. 261/2004, stanovující všeobecná pravidla pro Náhrady a pomoc cestujícím v případě odepření nástupu na palubu a zrušení nebo významného zpoždění letů. Toto nařízení významně rozšiřuje odpovědnost dopravců vůči cestujícím nad rámec Přepravních podmínek jednotlivých dopravců a Varšavské úmluvy. Nařízení Evropské komise jsou začleněny do právního řádu ČR a jsou tedy závazné.

Jak mám nárokovat svá práva?

Pro správné nárokování náhrad a plnění je třeba se nejdříve podrobně seznámit s příslušným nařízením. Můžete tak učinit právě na těchto stránkách. Právní nároky či kroky v případě sporu se však musí zakládat výlučně na příšlušných právních předpisech v závazném znění, nikoliv na komentáři podaném na těchto stránkách.

Vezměte prosím na vědomí, že předepsané náhrady a plnění se vztahují jen na některé případy odepření nástupu na palubu a zrušení či zpoždění letů. Škody na zavazadlech tvoří samostatnou kapitolu, která není součástí nařízení ES č. 261/2004.

Proč se uvedené nařízení ES č. 261/2004 nezmiňuje o prodejcích letenek?

V případě, že Vám vznikne nárok na náhradu a chcete svá práva uplatnit, musíte se vždy obrátit bezprostředně na zástupce leteckého dopravce, který provozuje Váš let. Právní postavení prodejního agenta (LevneLetenky.cz) neumožňuje, aby uplatňoval nároky vzniklé během přepravy jménem cestujícího, proto ani reklamační procedury stanovené Evropskou unií prodejní agenty nezahrnují.

Pokud jste účastníkem události, ze které vyplývá nárok na náhradu, je dopravce povinnen podat Vám písemně informace o vašich právech a o proceduře při žádostech o náhrady. Prodejci letenek procedurálními instrukcemi jednotlivých leteckých společností pro případ uplatňování náhrad rovněž nedisponují. Jak již bylo výše uvedeno sami totiž nemohou náhrady nárokovat.

Pokud příslušná letecká společnost neplní své povinnosti, informujte se, u kterého orgánu na území EU máte podat stížnost (v České republice se například bude jednat o příslušný odbor Ministerstva dopravy apod.). Tyto informace jsou k dispozici na lince EuropeDirect 00 800 67891011. Se svojí stížnosti rovněž můžete kontaktovat přímo Evropskou komisi.

Kdy nevzniká nárok na náhradu?

V případě, že Vám byl odepřen nástup na palubu, let byl zrušen nebo zpožděn, nevzniká nárok na náhradu automaticky. Plnění je omezeno nebo vyloučeno v případě, že k události vedly následující důvody:

 

 • politická nestabilita
 • nepříznivé meteorologické podmínky
 • bezpečnostní rizika
 • stávka
 • pokyny udělené dopravci Řízením letového provozu

 

Náhrada při odepření nástupu na palubu se rovněž neposkytuje v případě, že cestující se nemůže prokázat letenkou s potvrzenou rezervací, nedostavil se k odbavení v čase písemně určeném dopravcem nebo autorizovaným prodejním zástupcem (zahrnuje elektronickou poštu), nebo, pokud takový čas nebyl stanoven, nejpozději 45 min před plánovaným odletem.

Nárok lze uplatňovat pouze na letech z letiště EU, nebo na letiště v EU z letiště mimo EU, pokud let provozuje dopravce z EU.

Zrušení letu

Nárok na náhradu při zrušení letu nevzniká zejména v těchto případech:

 

 • ke zrušení letu došlo 14 a více dnů před plánovaným odletem
 • ke zrušení letu došlo více jak 7 dní před odletem a cestujícímu bylo zároveň nabídnuto alternativní letecké spojení, u kterého je odlet ne více jak o 2 hodiny dříve oproti původnímu plánu a přílet do konečné destinace ne později jak 4 hodiny oproti původnímu plánu.
 • ke zrušení letu došlo méně jak 7 dní před odletem a cestujícímu bylo zároveň nabídnuto alternativní letecké spojení, u které je odlet ne více jak o 1 hodinu dříve oproti původnímu plánu a přílet do konečné destinace ne později jak 2 hodiny oproti původnímu plánu.

 

Ve výše uvedených případech má cestující právo nevyužít nabídky alternativního spojení a požádat o refundaci (vrácení ceny) zakoupené letenky bez dodatečné náhrady. Tato refundace probíhá prostřednictvím pobočky LevneLetenky.cz.

V ostatních případech má cestující nárok na stravu a občerstvení, ubytování v hotelu (včetně přepravy) a komunikační vybavení. Dále má cestující nárok na vyplacení následující náhrady:

 

 • 250 EUR na letech kratších než 1500 km (v případě, že zpoždění nepřesahuje 2 hodiny jen 125 EUR)
 • 400 EUR při delším letu uvnitř EU a při letu mezi 1500 a 3500 km (v případě, že zpoždění nepřeshuje 3 hodiny jen 200 EUR)
 • 600 EUR při letu delším než 3500 km mimo EU (v případě, že zpoždění nepřesahuj 4 hodiny jen 300 EUR)

 

V případě, že dojde ke zrušení návazného letu (při letu s přestupem) již po zahájení cesty na prvním úseku a zpoždění při využití alternativního leteckého spojení nabízeného dopravcem by činilo více jak 5 hodin, případně dopravce nenabídne alternativní spojení, má cestující rovněž nárok na bezplatný let zpět do bodu nástupu, náhradu a v případě, pokud prokáže, že další cesta se stala zbytečnou rovněž nárok na proplacení ceny letenky (včetně proletěného úseku).

Dlouhá zpoždění

Pokud dopravce předpokládá zpoždění delší než

 

 • 2 hodiny na letu kratším než 1500 km
 • 3 hodiny při delším letu v rámci EU a při letu mezi 1500 a 3500 km
 • 4 hodiny a více při letu delším než 3500 km mimo EU

 

musí cestujícím poskytnout stravu a občerstvení, případně ubytování v hotelu (vč. přepravy) a komunikační vybavení.

V případě, že zpoždění překročí 5 hodin má cestující nárok na vrácení ceny letenky v případě, pokud prokáže, že cesta se kvůli zpoždění stala zbytečnou. V případě, že k takto dlouhému zpoždění dojde v bodu přestupu, má cestující nárok na bezplatný let zpět do bodu nástupu a vrácení ceny letenky (včetně proletěného úseku) v případě, pokud prokáže, že cesta se kvůli zpoždění stala zbytečnou.

Odepření nástupu na palubu - overbooking

Pokud na volná sedadla připadá příliš mnoho cestujících, musí dopravce nejprve požádat dobrovolníky, aby se svého místa vzdali za sjednanou náhradu. Tato náhrada musí zahrnovat možnost vrácení ceny letenky, případně bezplatného letu z bodu přestupu do bodu nástupu.

Pokud se nepřihlásí dostatečný počet dobrovolníků má dopravce právo odepřít cestujícím nástup na palubu proti jejich vůli. V tomto případě však musí okamžitě vyplatit následující náhradu

 

 • 250 EUR na letech kratších než 1500 km
 • 400 EUR při delším letu uvnitř EU a při letu mezi 1500 a 3500 km
 • 600 EUR při letu delším než 3500 km mimo EU

 

Náhradu lze snížit na polovinu v případě, že dopravce nabídne alternativní letecké spojení, u kterého zpoždění oproti původnímu letovému plánu nepřesáhne 2, respektive 3 a 4 hodiny, podle výše uvedených kategorií. Cestující má dále nárok na další asistenci, včetně občerstvení, stravy, hotelového ubytování, a případně bezplatné dopravy z bodu přestupu do bodu nástupu nebo vrácení ceny letenky, pokud se cestující rozhodl nevyužít alternativního leteckého spojení.

Lhůty pro vyplácení náhrad

Náhrady a vrácení peněz mohou proběhnout v hotovosti, bankovním převodem, šekem, nebo v případě vašeho písemného souhlasu v cestovních poukázkách a musí se uskutečnit do 7 dnů. Tyto náhrady tedy nejsou vypláceny na letišti v hotovosti. Výjimku tvoří náhrada za odepření nástupu na palubu, která je vyplácena ihned na letišti.

Reklamace zavazadel

Jak postupovat v případě ztráty zavazadel?

V případě, že na cílovém letišti neobdržíte svá zavazadla, je nutné kontaktovat ihned přepážku reklamací ještě v celním prostoru letiště. Nikdo jiný není oprávněn Vaší reklamaci zaznamenat a po zavazadlech pátrat. Při nahlášení ztráty zavazadla předložte útržek zavazadlového lístku a letenku. Bude s Vámi sepsán očíslovaný protokol (Irregularity Report), na základě kterého lze později event. žádat o náhradu škody. Letecké společnosti poskytují náhradu za ztracené zavazadlo v maximální výši 17SDR (cca 20USD) za kilogram. Dopravci Evropské unie mají podle nařízení EK č. 889/2002 odpovědnost za ztracená zavazadla v celkové výši až 1000SDR, této částky je však třeba se domáhat soudní cestou. Náhradu lze požadovat pouze po letecké společnosti, která poskytla přepravu zavazadla na posledním úseku cesty. Náhradu není oprávněn žádat prodejce letenky, neboť není ani přepravcem, ani žádnou ze smluvních stran přepravní smlouvy.

Jak postupovat v případě zpoždění zavazadel?

V případě zpoždění zavazadel jsou ve většině zemí zavazdla doručována na adresu, kterou cestující uvede do protokolu o ztrátě zavazadla. Většina společností neposkytuje náhradu, pokud jsou zavazadla zpožděna méně jak 24 hodin. Tyto podmínky se však mohou lišit. Pokud tedy z důvodu zpoždění zavazadla musíte znovu zakoupit základní hygiencké potřeby apod., doporučujeme ponechat si všechny účtenky pro pozdější reklamaci. Jak postupovat v případě poškození zavazadel? Je třeba ihned nahlásit na přepážce reklamací v celním prostoru letiště. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Většina leteckých společností v tomto případě poskytuje opravu zavazadla zdarma prostřednictvím svých smluvních opraven.

Interíérové dveře Vasco Doors Kvalitní podlahy Cestovní kufry Instalatéři Praha
Facebook